अनलाईनबाट फर्म भर्ने उम्मेलवारहरुले यस लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्व खाता ग–१–१ को खाता नं.१०३००१००५०७२२ , मेगा बैंक मा राजश्व दाखिला गरि नगदी भोचर फर्म सँग संलग्न गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।

करारमा सेबा लिने सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages