वार्ड नं १-सिनुरजोडा

Population: 
४४६०
Ward Contact Number: 
9844050465