बर्थिंग सेन्टर तथा पूर्ण खोप समुदघाटन र घोषणा कार्यक्रम